HBO

Jobcoachopleiding

De Jobcoachopleiding van Elan Training is een erkende en geregistreerde beroepsopleiding op hbo-niveau

Jobcoaching (Supported Employment) is een effectieve werkwijze om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig in staat zijn om werk te vinden en te behouden, te begeleiden naar werk en loopbaanperspectief. Door de erkende jobcoachopleiding van Elan Training ontwikkel je je tot een allround jobcoachprofessional, die cliënten vraaggestuurd begeleidt en ondersteunt en wet- en regelgeving op maat toepast. De methodiek Supported Employment staat centraal in onze opleiding.

  • Niveau HBO
  • Opleidingsduur 5 modules (30 dagdelen) in 7 maanden
  • Studiebelasting 6-8 uur per week
  • Groepsgrootte 8-14 deelnemers
  • Prijs compleet € 4.950 BTW vrij (prijs 2021)
Incompany mogelijkheid

Leusden

  • 25 oktober 2021 Volgeboekt. Inschrijving gesloten.

Jobcoachopleiding

Voor wie is de opleiding tot jobcoach bedoeld?

  • Je bent werkzaam als re-integratieconsulent, jobcoach, werkcoach, casemanager, arbeidsdeskundige, trajectbegeleider of klantmanager in het sociaal domein (o.a.: gemeenten, sociale diensten, SW-bedrijven), in een re-integratiebedrijf, leerwerkbedrijf, zorginstelling, sociale/maatschappelijke dienstverlening (o.a.: jeugdhulpverlening, TBS klinieken, forensische psychiatrie, reclasseringsinstellingen), of als stagedocent in het speciaal onderwijs.
  • Je wens is om jezelf verder professioneel te ontwikkelen als jobcoach op hbo-niveau.
  • Je wilt je omscholen tot jobcoach: wij staan jou bij deze carrière-switch graag terzijde. De opleiding kan bovendien onderdeel uitmaken van je eigen re-integratietraject.

Toelatingseisen

De opleiding is vormgegeven op hbo-niveau en vereist een hbo-werkniveau en hbo-denkniveau. Voor de toelating wordt je vooropleiding, een relevant werkveld en je motivatie beoordeeld.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om als jobcoach te werken volgens de methodiek Supported Employment en beheers je de eindtermen van NOLOC ‘erkend jobcoach’.

Erkenningen

NOLOC erkent de opleiding van Elan Training. Hiervoor is een audit afgenomen door HOBEON.
De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS) – aangesloten bij de Europese koepel de Euse – erkent eveneens de jobcoachopleiding van Elan Training.

De jobcoachopleiding start meerdere keren per jaar. Voor elke start kun je je met het betreffende inschrijfformulier inschrijven.

Je kunt ons ook bellen of via de contactpagina contact opnemen als je vragen hebt.

 1. Methodiek Supported Employment

Elan Training hanteert de methodiek Supported Employment als basis voor jobcoaching. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden èn behouden van werk. De verschillende fasen van de methodiek (o.a. met assessment, jobfinding, jobanalyse, jobmatching, jobcoaching, jobcarving en ongoing support) worden uitvoerig behandeld, zodat de jobcoachstudent methodisch leert te werken.

Supported Employment gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de cliënt en niet van zijn of haar beperkingen. De jobcoach laat de cliënt zelf de regie nemen en in actie komen. De jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over. De jobcoach bevordert eigen initiatief. Zelfsturing, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen sluiten naadloos aan bij deze methodiek en komen in de opleiding aan de orde.

 2. Focus op attitude en praktijk

Voor het werk van een jobcoach zijn zelfinzicht en voortdurende zelfreflectie onontbeerlijk.
In het begin van de opleiding leggen we bij jou daarom eerst een stevige basis voor de attitude (grondhouding), sociale en communicatieve vaardigheden. Immers, als jobcoach zet je jezelf in als instrument tijdens het begeleidingstraject. Tijdens de opleiding dagen we je uit om jezelf kritisch onder de loep te nemen.

De uitkomst van dit zelfonderzoek wordt naast het beroepsprofiel van de jobcoach gelegd en als uitgangspunt gebruikt voor het formuleren van leerdoelen voor het portfolio. Het portfolio presenteer je tijdens de afrondingsdag.

Tijdens de opleiding wordt er veel gewerkt met casuïstiek en simulaties ontleend aan de praktijk. Tussen de modules werk je aan praktijkgerichte beroepsopdrachten en casusgerichte toetsen. Je past de aangereikte theorie, vaardigheden en houdingen op deze manier toe in realistische beroepssituaties. Voorbeelden hiervan zijn: het uitwerken van een werknemersprofiel, het maken van een werkplekanalyse, het opstellen van een coachplan, en het schrijven van een verantwoordingsrapportage. Allemaal onderdelen die horen bij een jobcoachaanvraag en begeleidingstraject.

 3. Didactische visie ervaringsleren

Bij Elan Training werken we volgens de didactische visie ‘ervaringsleren’. Ervaringsleren is een actieve leermethode die de deelnemer leert zijn eigen kracht en vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Dit gebeurt door middel van actieve en ervaringsgerichte werkvormen, waarbij het leren ook buiten in de natuurlijke omgeving plaatsvindt. Bewegen en ervaren zijn een belangrijk onderdeel van de methodiek.

Elan Training heeft meer dan 30 jaar ervaring met ervaringsleren en is een van de grondleggers van deze methodiek. Ervaringsleren kan gericht zijn op de persoonlijke en professionele ontwikkeling en het bevorderen van groepsprocessen. Op de accommodaties De Geershof en Villa Schoolthoff wordt het ervaringsleren veelvuldig ook in de buitenomgeving ingezet en een rijke leeromgeving gecreëerd.

4. Eindtermen Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

NOLOC erkent de jobcoachopleiding van Elan Training. Hiervoor is een audit afgenomen door HOBEON. De jobcoachopleiding van Elan Training voldoet volledig aan de eindtermen van NOLOC.
De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS) – aangesloten bij de Europese koepel de Euse – erkent eveneens de jobcoachopleiding van Elan Training.

Module 1 ♦ Basisattitude, intake en assessment

De opleiding start met een intensief programma, waaronder enkele praktische buitenoefeningen, waarbij de eigen attitude als jobcoach centraal staat. Het leren van elkaar gebeurt via ervaringsleren en mondt uit in het experimenteren met nieuw gedrag en vaardigheden. Je oefent o.a. met gespreks- en intake vaardigheden, je leert over communicatiestijlen, beroepskeuze- en interessetests en leervoorkeuren en je formuleert je persoonlijke leerdoelen aan de hand van een zelfevaluatie. Tenslotte ga je naar huis met een beroepsopdracht.

Module 2 ♦ Basiskennis doelgroepen en wettelijke kaders

Je leert over psychische ziektebeelden. Welke begeleidingsstijlen en welk passend werk heb je bij specifieke ziektebeelden/doelgroepen? Je hoort over de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in de sociale zekerheid. Je leert over de Participatiewet, verschillende uitkeringssoorten en re-integratie instrumenten.
Beide onderdelen worden afgesloten met een kennistoets.

Module 3 ♦ Werkgeversbenadering en matching kandidaat

Hoe acquireer je passend werk voor je cliënten? Hoe stel je een werknemersprofiel op? Hoe pitch je je cliënt bij een potentiële werkgever? Dit leer je in deze module.
Thuis ga je verder met een beroepsopdracht waarin je het geleerde verwerkt.

Module 4 ♦ Coachingstechnieken

Je leert match- en coachplannen op te stellen, je leert over en oefent je basishouding tijdens coachingsgesprekken en je leert hoe je zo’n gesprek opbouwt.
Het geleerde wordt getoetst door het daadwerkelijk voeren van een coachingsgesprek en het opstellen van een match- en coachingsplan.

Module 5 ♦ Verdieping coaching en Ongoing Support

In deze module komen gevorderde coachingstechnieken aan bod en je leert o.a. meer over overdracht en tegenoverdracht. De toetsing vindt plaats met een beroepsopdracht en je werkt aan je portfolio.

Afronding en diplomering ♦ Presentatie en eindopdracht

Op deze dag presenteert iedereen zijn portfolio en ontvangt het diploma waarna de opleiding feestelijk wordt afgesloten.

Vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×